Nalevingstrategie Energie voor vervoer

Lag in 2016 nog de nadruk op voorlichting en instructie rond de EV systematiek, in 2017 gaat de NEa  ervan uit dat bedrijven voldoende tijd hebben gehad om wet- en regelgeving te implementeren en bekend te zijn met de nalevingsvereisten. In 2017 werden bedrijven dus geacht de systematiek te kennen en daar op de juiste manier uitvoering aan te geven. Daar waar niet op de juiste wijze werd nageleefd, heeft de NEa handhavend opgetreden.

Instructie inboekverplichtingen
In 2017 zijn nogmaals de voorwaarden voor indirecte leveringen van vloeibare biobrandstoffen onder de aandacht gebracht. De NEa kreeg signalen dat deze voorwaarden bij de inboekingen niet altijd op juist wijze werden nageleefd. De NEa heeft op basis van onder meer de verificatieverklaringen hieraan bijzondere aandacht besteed bij de afsluiting van het boekjaar 2016.

Toezicht
De NEa heeft bij het toezicht bij Energie voor Vervoer in 2017 intensiever gebruik gemaakt van data-analyses, onder meer door een vergelijking tussen de accijnsgegevens van de Belastingdienst en de gegevens in het Register Energie voor Vervoer (REV). Daaruit bleek dat bij de 12 onderzochte zaken, er in 10 gevallen sprake was van het niet juist registreren van gegevens. De NEa heeft de bedrijven geïnstrueerd over hoe zij volgens de regels moeten registreren. Daar waar dat nodig was, is er handhavend opgetreden.

Ten aanzien van mobiele machines zijn er door de NEa diverse onderzoeken uitgevoerd, waarbij met name is gelet op de aantoonbaarheid en onderbouwing van de aftrek door de inboeker. De NEa heeft vastgesteld dat de onderbouwing van de levering aan mobiele machines niet in alle gevallen voldoende kon worden aangetoond. Het jaar 2017 is het laatste jaar dat mobiele machines in aanmerking kwamen voor aftrek op de levering tot eindverbruik.

Handhaving
Dit jaar heeft de NEa het aantal inspecties voor Energie voor Vervoer opgevoerd naar 27, waarbij in 9 gevallen een overtreding is vastgesteld en handhavend is opgetreden. Daar waar  dit aan de orde was is het financieel voordeel voor het bedrijf, verkregen door de overtreding, weggenomen.

Rapportages Energie voor Vervoer en informatie op maat

Hernieuwbare energie in vervoer
De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) beschikt over unieke informatie over hernieuwbare energie voor vervoer en zet die zoveel mogelijk in om de markt en de beleidmakers te informeren. Om relevante data om te zetten in interessante milieu-informatie werkt de NEa samen met andere overheidsorganen zoals het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De NEa besteedt bij het opstellen van haar rapportages aandacht aan discussies die in de politiek en de samenleving spelen.

Rapportage over naleving
De NEa is wettelijk verplicht een aantal rapportages op te leveren.

De Energie voor Vervoer Totaalrapportage verschijnt één keer per jaar. Deze rapportage bevat informatie over de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die geleverd is aan de Nederlandse markt voor vervoer en bijbehorende kenmerken. De informatie in de totaalrapportage is gebaseerd op gegevens die de bedrijven hebben ingevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV).

In 2017 is in de Totaalrapportage meer informatie gedeeld dan in voorgaande jaren. Op basis van relevante data zijn er meer analyses gemaakt die als extra grafieken in de Totaalrapportage vermeld staan. Zo verschaft de NEa inzicht in relevante trends en ontwikkelingen. Ook is in 2017 de leesbaarheid van de Totaalrapportage verbeterd.

Totaalrapportage juni 2017:

  • geeft aan dat de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer over 2016 is behaald;
  • geeft inzicht in de typen grondstoffen inclusief herkomst en de typen biobrandstof die de bedrijven inzetten;
  • geeft inzicht in de gebruikte duurzaamheidsystemen;
  • geeft inzicht in de broeikasgasemissiereductie in de brandstofketen.

In de zogeheten Energie voor Vervoer Rapportage per ‘inboeker’, publiceert de NEa één keer per jaar per bedrijf de geleverde biobrandstoffen, de gebruikte grondstoffen, hun herkomst en de gebruikte duurzaamheidssystemen. Een samenvatting van feiten en cijfers Energie voor vervoer in 2017 staan in dit jaarverslag vermeld. De volledige rapportages staan op de NEa website.

Relatie tussen cijfers NEa en CBS
Het CBS rapporteerde in 2017 voor het tweede jaar op rij lagere cijfers van geleverde biobrandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt dan de NEa in haar Totaalrapportage deed. Dit verschil is zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat in het NEa-register biobrandstofleveringen zijn opgevoerd die uiteindelijk niet de Nederlandse markt voor vervoer als eindbestemming hadden. Dit is niet in lijn met het oogmerk van de systematiek waarop de NEa toeziet, maar wet- en regelgeving sluiten het niet geheel uit. De NEa heeft het ministerie van IenW in 2017 ondersteund bij het analyseren van deze kwetsbaarheid in het systeem. Ook heeft de NEa heeft in 2017 in haar communicatie specifiek aandacht besteed aan de eisen aan leveringen die opgevoerd worden in het register. IenW heeft naar aanleiding van het verschil besloten een aantal belangrijke veranderingen door te voeren in wet- en regelgeving om het verschil tot een verklaarbaar niveau te reduceren. In 2019 zal dit moeten leiden tot een aanzienlijke reductie van de verschillen in cijfers waar het de naleving over 2018 betreft.

Markttransparantie bevorderen
Een goed functionerende HBE-markt is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen. De NEa publiceert daarom informatie die de markttransparantie kan vergroten. Daarbij houdt zij rekening met de concurrentiegevoeligheid van de informatie.

Als wettelijke verplichting en ter ondersteuning van de markt, verschijnt 5 keer per jaar op de NEa website de HBE-rapportage. Deze rapportage geeft aan hoeveel hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) in het register beschikbaar zijn en hoeveel er nodig zijn voor naleving door het bedrijfsleven.

Om de markt verder te ondersteunen publiceert de NEa ook periodiek de namen van bedrijven die verplichtingen hebben (en HBE’s nodig hebben) en/of HBE’s kunnen genereren, om zodoende vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Ontwikkelingen digitalisering dienstverlening Energie voor Vervoer

Register Energie voor Vervoer steeds verder doorontwikkeld
Met het Register Energie voor Vervoer (REV) faciliteert de bij de NEa aangesloten bedrijven om aan hun een EV-verplichting te voldoen. In het REV voeren bedrijven en verificateurs hun gegevens online in op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier. Op basis van gebruikerservaringen en verandering in wet- en regelgeving ontwikkelt de NEa het register steeds verder door.

Het REV anno 2017 is een grote vooruitgang voor de bedrijven én de NEa, ten opzichte van de periode vóór 2015. Toen vulden de bedrijven handmatig uitgebreide Excelsheets in. Met het register is de administratieve last voor de bedrijven aanzienlijk afgenomen. Ook het uitvoeren van toezicht door de NEa en het produceren van de wettelijke rapportages zijn eenvoudiger en betrouwbaarder geworden door het gebruik van het REV.

Eind 2016 heeft de NEa een nieuwe release van het REV geïnstalleerd. Deze release kwam onder meer tot stand naar aanleiding van verzoeken van bedrijven die het register gebruiken. In 2017 heeft deze nieuwe release naar tevredenheid gefunctioneerd.

De volgende release van het Register EV is in 2017 voorbereid en zal waarschijnlijk halverwege 2018 worden geïnstalleerd. Deze release is ontwikkeld op grond van de nieuwe wet- en regelgeving rond Energie voor Vervoer, die naar verwachting in de zomer van 2018 van kracht gaat, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Inzet NEa op vereenvoudiging en verbetering

Verbetering en vereenvoudiging uitvoeringssystematiek EV
Als toezichthouder en uitvoeringsorganisatie voor de inzet van hernieuwbare energie in vervoer (EV) zet de NEa zich in voor een eenvoudige en betrouwbare systematiek. De NEa identificeert snel eventuele problemen of verbetermogelijkheden, en pakt die direct aan met het team van adviseurs, toezichthouders en ICT-experts. En daar waar het beleid aangaat, informeren we de beleidsmakers. Zo functioneren we als de oren en ogen van de beleidsmakers Energie voor Vervoer van het ministerie IenW.

Een belangrijk instrument voor efficiënte uitvoering van de EV systematiek, is het Register energie voor vervoer (REV). Door het ontwikkelen en verbeteren van het REV en het bieden van maatwerk ondersteuning bij het gebruik via de NEa-Helpdesk, maken we de verplichtingen- en de inboekkant voor bedrijven eenvoudiger.   

Adviseur bij nieuwe en bestaande regelgeving
Naar verwachting treedt in 2018 een aangepaste systematiek EV in werking, die de vernieuwde Europese richtlijnen RED/ILUC en FQD implementeert. Een systematiek die de inzet van conventionele biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen limiteert en gebruik van geavanceerde biobrandstoffen op basis van afvalstoffen stimuleert.

Net als voorgaand jaar, was de NEa in 2017 nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe systematiek, waarin zij de beleidsmakers adviseerde over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

In 2017 heeft de NEa tevens de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om - vanaf inwerkingtreding-  de nieuwe systematiek daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Het Register Energie voor Vervoer is doorontwikkeld om de systematiek met drie verschillende soorten Hernieuwbare Brandstofeenheden; de HBE-conventioneel, de HBE-geavanceerd en de HBE-overig, op een zo eenvoudig mogelijke wijze te ondersteunen.

De NEa adviseert niet alleen bij vernieuwde regelgeving. In 2016 is gesignaleerd dat er mogelijk biobrandstoffen worden ingeboekt die uiteindelijk niet aan de Nederlandse markt voor vervoer worden geleverd. De NEa heeft in 2017 het ministerie van IenW ondersteund bij het zoeken naar oplossingen hiervoor en het opstellen van eisen voor het aantoonbaar leveren aan Nederlands vervoer. Deze oplossingen worden geïmplementeerd samen met de bovenstaande nieuwe systematiek.