De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)  is uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot en energietransitie in Nederland.
Zij borgt dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen.

Bestuur NEa

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).  Dat betekent dat de medewerkers van de NEa alle wettelijke taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoeren.  De zbo-status brengt met zich mee dat het bestuur beslissingen onafhankelijk van de politiek neemt.

V.l.n.r.: Ton Hoff, Dorette Corbey (voorzitter), Elfrieke van Galen

Evaluatie zbo

Op grond van de Kaderwet zbo’s worden alle zelfstandig bestuursorganen iedere vijf jaar geëvalueerd. De evaluatie van het zbo NEa heeft in de loop van 2017 plaatsgevonden en is uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (inmiddels: Infrastructuur en Waterstaat) onder aansturing van een evaluatiecommissie onder leiding van Mark Dierikx van ABD-TopConsult. Doel van het onderzoek was om vast te stellen hoe het zbo NEa functioneert, waarbij met name gekeken is naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de governance. In het kader van deze evaluatie hebben in 2017 twee gesprekken met het (voltallige) bestuur plaatsgevonden. Eind 2017 is de eindrapportage van de evaluatie verschenen. Verwacht wordt dat het rapport van deze evaluatie, voorzien van zijn reactie daarop, binnenkort door de minister van EZK naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Activiteiten bestuur 2017

In 2017 heeft het bestuur onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van de boetesystematiek voor Energie voor Vervoer en is de Nalevingsstrategie Emissiehandel tegen het licht gehouden. Daarbij is bekeken waar deze nalevingsstrategie aanvulling en/of aanpassing behoeft. 

Daarnaast heeft het bestuur heeft zich georiënteerd op de nieuwe ontwikkelingen in het klimaatbeleid en de mogelijke consequenties daarvan voor de NEa onderzocht. In november is een strategische sessie gewijd aan het nieuwe Regeerakkoord. Netwerkgesprekken hebben plaatsgevonden met de directeuren-generaal Milieu van de ministeries van IenW en Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met het toenmalige Kamerlid mw. Stientje van Veldhoven (D66), met de Voorzitter van de Borgingscommissie van het SER Energieakkoord, met de directie van VNO-NCW en met de directie van het PBL. Daarnaast heeft het bestuur enkele bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij het bestuur de toepassing van het EU ETS in de praktijk heeft kunnen beoordelen.

Nieuwe toekomstige taken van de NEa zijn getoetst in het bestuur. Omdat het nieuwe taken voor het agentschap NEa betreft en (vooralsnog) niet voor het zbo, heeft het bestuur daarbij in deze fase alleen getoetst of de nieuwe taken risico’s met zich meebrengen voor de continuïteit van de uitvoering van wettelijke taken door de NEa. Dit laatste bleek niet het geval te zijn.

In 2017 heeft de NEa organisatie een corporate communicatiestrategie opgesteld en factsheets met bondige en toegankelijke informatie over de NEa en de taken van de NEa. Het bestuur heeft hier input en advies voor geleverd. De factsheets zijn gebruikt in de netwerkgesprekken.

Behandelen besluiten, bezwaren en beroepen in 2017

Het bestuur heeft in het totaal zes bezwaarschriften behandeld in 2017, in alle gevallen zijn de betreffende bezwaren ongegrond verklaard. Daarnaast heeft de Raad van State in een beroepszaak uitspraak gedaan, waarbij het beroep gegrond is verklaard.

Voorts heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een beroepszaak waarbij het beroep uitsluitend op het punt van de hoogte van de bestuurlijke boete gegrond is verklaard. In dat laatste geval is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Bestuursvergaderingen in 2017

Er hebben 14 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waaronder het hierboven genoemde strategisch overleg over het Regeerakkoord en een overleg dat geheel gewijd was aan analyse van de verschillen van data van de NEa en van het CBS op het onderwerp Energie voor Vervoer. De vergaderingen vonden plaats met het voltallige bestuur, op één vergadering na waar het afwezige bestuurslid schriftelijke input heeft geleverd. Naast deze vergaderingen hebben telefonische vergaderingen en afstemming via email plaatsgevonden over enkele bezwaarprocedures.

Wekelijks vond overleg plaats van de bestuursvoorzitter met de directeur van de NEa.