Er is alle reden om met veel trots terug te kijken op het kalenderjaar 2017. De nieuwe organisatievorm van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering en versterking van de slagvaardigheid van de organisatie.

Het blijft voor het managementteam van de NEa elk jaar opnieuw motiverend en inspirerend om te zien hoe de teams hun expertise verder ontwikkelen en inzetten voor onze organisatie. Daarmee heeft het team van de NEa ook in 2017 weer bijgedragen aan een belangrijke volgende stap in de ambitie een excellente en efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn.

Marc Allessie, directeur NEa

Nieuwe taken

In het voorjaar van 2017 besloot het ministerie EZK om de NEa aan te wijzen als toezichthouder voor het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze taak houdt in dat de NEa toezicht houdt op en vaststelt dat de houtkorrels (pellets) afkomstig zijn van duurzaam houtachtig materiaal. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van deze rol gestart.

Wat betreft de ambitie om een toonaangevende autoriteit te zijn bracht het nieuwe regeerakkoord in het najaar van 2017 nog een belangrijke nieuwe taak voor de NEa: de uitvoering van de wet- en regelgeving rond de minimumprijs voor CO2. Deze ontwikkeling beschouw ik niet alleen als een belangrijke nieuwe taak voor de NEa, maar zeker ook als een erkenning van de NEa als een professionele uitvoeringsorganisatie en een toonaangevende autoriteit.

Verhuizing naar EZK

Datzelfde regeerakkoord betekende voor de NEa ook een “verhuizing” van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het nieuwe departement van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Die verandering juich ik van harte toe omdat het agentschap NEa daarmee onderdeel blijft uitmaken van het departement dat centraal staat bij de vormgeving van het klimaatbeleid. Tegelijkertijd ervaren we dat zo’n verhuizing grote consequenties heeft voor een veelheid aan (werk)processen binnen de NEa. Deze verandering zal ook in 2018 nog veel aandacht van de NEa vergen. Uitgangspunt daarbij is uiteraard dat de uitvoering van de primaire taken van de NEa daarbij niet wordt belemmerd.

Evaluatie zbo

Net voor het eind van 2017 is ook de evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) NEa afgerond. In grote lijnen is er sprake van een positief oordeel over de prestaties van de NEa, maar er zijn ook verbeterpunten benoemd. De NEa zal die verbeterpunten uiteraard oppakken en ook in 2018 weer voortbouwen op het stevige fundament dat er in de ogen van de evaluatiecommissie ligt.

Nieuwe uitdagingen in 2018

Het kalenderjaar 2018 zal veel van de NEa-organisatie vergen. De uitvoering van de nieuwe toezichtstaak op het gebied van bijstook vaste biomassa bij de energieproductie, naast de voorbereiding van de nieuwe taak met betrekking tot de minimumprijs voor CO2, vormen belangrijke inhoudelijke uitdagingen. Dit naast de uitvoering van de bestaande wettelijke taken in Emissiehandel en Energie voor Vervoer, waar voor beide inhoudelijke veranderingen op stapel staan. In bedrijfsmatig opzicht zullen alle activiteiten als gevolg van de overgang naar EZK en de besluitvorming over de follow-up van de evaluatie van het zbo NEa, veel aandacht vragen.

Ik vertrouw erop dat de medewerkers van de NEa ook van 2018 weer een succesvol jaar zullen maken.

Marc Allessie
Directeur Nederlandse Emissieautoriteit

Gebouw op Koningskade 4