De Nea heeft ook in 2017 gefaciliteerd om de doelstelling van de inzet van hernieuwbare energie voor vervoer in Nederland, te behalen.

De inzet van hernieuwbare energie (biobrandstoffen, groen gas en elektriciteit) voor vervoer in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de mobiliteitssector. Biobrandstoffen, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, dragen bij aan de nationale en internationale doelstellingen voor de transitie naar gebruik van hernieuwbare energie en de reductie van de uitstoot van broeikasgasemissies in de vervoerssector.

Close-up van een oliedruppel die in olie valt.

Doelstellingen Energie voor vervoer

De jaarverplichting van Energie voor vervoer loopt op van 7,00% in 2016 naar 10% in 2020 en komt voort uit de Richtlijn hernieuwbare energie (RED).

Zo'n 45 bedrijven die benzine en diesel leveren aan de vervoerssector in Nederland, moeten een jaarlijks toenemend aandeel aan hernieuwbare energie leveren. Zo zorgen we er voor dat fossiele brandstof voor vervoer, gedeeltelijk vervangen wordt door hernieuwbare energie. Samen met ongeveer 12 bedrijven die alleen hernieuwbare energie leveren, bleek bij de jaarafsluiting in 2017, dat wederom aan de jaardoelstelling van hernieuwbare energie voor de vervoersmarkt is voldaan.

NEa en Energie voor vervoer

De NEa levert met de uitvoering van Energie voor Vervoer (EV) een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelen in de energietransitie van de mobiliteitssector. Door het faciliteren van de uitvoering van maatregelen op het gebied van de inzet van hernieuwbare energie en het reduceren van broeikasgassen.

De NEa faciliteert bedrijven met een verplichting in EV door heldere voorlichting en door het beheer van een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk register (REV). Als toezichthouder controleert de NEa steeds meer risico-gericht en slimmer op de naleving van de regels. Waar nodig handhaaft de NEa. Tot slot verbeteren we de rapportage over de inzet van biobrandstoffen en doen we nader onderzoek en adviseren we over verbeteringen in de regelgeving. Dit doen we om beleidsmakers te ondersteunen in de ontwikkeling in beleid en bedrijven inzichten te verschaffen om op eenvoudige wijze aan hun verplichtingen te voldoen.

Meer informatie over Energie voor Vervoer.

Ontwikkelingen Energie voor vervoer

Afgelopen jaar hebben we het tweede volledige operationele jaar volgens de systematiek Energie voor vervoer 2015, afgerond. Na het eerste uitvoeringsjaar is 2017 gebruikt om het systeem te verbeteren.

Verbeteringen op het gebied van efficiëntie en doelgericht toezicht. Zo is:

  • het toezicht geïntensiveerd en is het aantal toezichtbezoeken is toegenomen.
  • nader onderzoek gedaan naar indirecte leveringen om meer inzicht te verkrijgen waar deze leveringen heen gaan en hebben op basis hiervan het Ministerie van IenW kunnen adviseren over aanpassing van de regelgeving.

Voorbereiding nieuwe regelgeving 2018

Het afgelopen jaar stond tevens in het teken van nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de ILUC-richtlijn. De ILUC-richtlijn heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door indirect veranderend landgebruik door de productie van biobrandstoffen, terug te dringen. We hebben de staatssecretaris van IenW geadviseerd over de implementatie van deze richtlijn en als autoriteit bijgedragen aan een betrouwbare, eenvoudige nieuwe systematiek.

Ik kijk met trots terug op een jaar waarin we wederom stappen hebben gezet in onze ambities als efficiënte en excellente uitvoeringsorganisatie en toonaangevende autoriteit. Ook kijk ik met vertrouwen uit naar de implementatie van de ontwikkelingen in 2018. 

Maaike Breukels
Domeinmanager Energie voor Vervoer