Emissiehandel wereldwijd

Emissiehandel krijgt wereldwijd steeds meer voet aan de grond. Als instrument voor het beprijzen van CO2-uitstoot bewijst emissiehandel zijn waarde voor een groeiend aantal landen en regio’s. Zo is in 2017 in China het nationale ETS van start gegaan.

De internationale samenwerking op het gebied van carbon pricing heeft door het akkoord van Parijs een belangrijke impuls gekregen. Voorbeeld hiervan is het platform International Carbon Action Partnership (ICAP), dat kennis opbouwt en uitwisselt over het opzetten van ETS en het, in de toekomst, koppelen van emissiehandelssystemen tot een internationale CO2-markt. In 2017 vierde ICAP zijn tienjarig bestaan. Directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit, Marc Allessie, is co-voorzitter van ICAP. Het ministerie van IenW heeft bij de VN-bijeenkomst over Parijs in Bonn, november 2017, een ICAP-evenement gesponsord.

Ervaringen met de implementatie van ETS staan ook op de agenda van een nieuw initiatief van de Europese Commissie. In september 2017 vond een bijeenkomst plaats over samenwerking gericht op internationale CO2-markten, de ‘Florence dialogue’. De EU bracht landen en regio’s uit Azië, Europa en Amerika bij elkaar om het perspectief op een internationale CO2-markt te bespreken. Lessen uit emissiehandel spelen daarbij een belangrijke rol. Namens ICAP heeft Marc Allessie de bijeenkomst bijgewoond.

Verbeteringen en vereenvoudiging emissiehandel EU

De NEa vindt samenwerking met de andere toezichthoudende instanties in Europa (bevoegde gezagen) belangrijk. Daarom is de NEa actief in het Compliance Forum, een platform waarin de bevoegde gezagen de ervaringen met de uitvoering van het ETS met elkaar delen. NEa directeur Marc Allessie is lid van de stuurgroep (Steering Committee) van het Compliance Forum. De uitwisseling in het forum draagt er aan bij dat de bevoegde gezagen de Europese regels voor de betrokken bedrijven, op dezelfde manier interpreteren en toepassen. Het Compliance Forum organiseert jaarlijks een internationale conferentie in Brussel.

Het Compliance Forum heeft verschillende Task Forces ingesteld naar specifieke expertises. Van de Task Force Accreditatie en Verificatie is NEa-jurist Margreet Kleijn voorzitter. Aan andere Task Forces neemt NEa actief deel. De NEa heeft tijdens de conferentie in 2017 presentaties gegeven over de Nederlandse inspectie-praktijk en over mogelijkheden voor vereenvoudiging van de regels. In de Task Forces heeft de NEa suggesties gedaan voor verbetering en vereenvoudiging van de regels in de volgende handelsperiode. De Europese Commissie heeft de in de Task Forces afgestemde verbetervoorstellen betrokken in haar project voor de actualisatie van de regels vanaf 2020.

Internationale kennisuitwisseling

Naast actieve deelname in multilateraal verband, werkt NEa ook op kleine schaal in bilateraal verband. In 2017 kon de NEa, met financiële steun van het ministerie van IenW, een bijdrage leveren aan het China Carbon Forum project. Dit project had tot doel om beleidsmakers, marktpartijen en internationale belanghebbenden beter inzicht te geven in de opbouw van het Chinese ETS en bij te dragen aan kennisontwikkeling. Concrete activiteiten waren ronde-tafelconferenties, een enquête en de publicatie van het China Carbon Pricing rapport in november 2017.

Refurec, internationaal samenwerkingsverband Energie voor Vervoer

De NEa neemt twee keer per jaar actief deel aan internationale bijeenkomsten van Refurec: de Renewable Fuels Regulators Club. Dit is een samenwerkingsverband tussen uitvoeringsorganisaties van Energie voor Vervoer, van verschillende EU-lidstaten. Tijdens de bijeenkomsten delen zij informeel kennis op het gebied van de uitvoering van de relevante Europese richtlijnen. Circa 20 lidstaten zijn vertegenwoordigd bij deze bijeenkomsten. Ook de Europese Commissie en andere betrokkenen, zoals auditors of duurzaamheidssystemen, haken geregeld aan om, op uitnodiging, uitleg te geven.

Ook in 2017 heeft de NEa weer bijgedragen aan deze waardevolle netwerkbijeenkomsten met presentaties, als discussieleider en als actief deelnemer. Van harmonisatie op het gebied van biobrandstoffenbeleid is weliswaar nog beperkt sprake, maar de kennis- en informatie-uitwisseling over nationale keuzes, interpretaties en vraagstukken draagt wel in belangrijke mate bij aan inzicht in de internationale biobrandstoffenmarkt. En dit is van groot belang voor de NEa om te kunnen inspelen op ontwikkelingen; zowel in de rol als uitvoerder/toezichthouder als in de rol van beleidsadviseur.