De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emisiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie in vervoer, voldoen aan hun verplichtingen.

Thema’s waarbinnen de NEa haar taken uitvoert, zijn:

  • Emissiehandel voor de industrie- en energiesector (EU ETS)
  • Emissiehandel voor luchtvaart (EU ETS luchtvaart)
  • Energie voor Vervoer (EV)

Taken:

  • Verlenen en actualiseren van emissievergunningen;
  • Toewijzen en verlenen van emissierechten;
  • Beheren van de registers voor EV en EU ETS;
  • Veiler van emissierechten;
  • Toezicht houden op de naleving van wetten en regels.
Feiten en cijfers NEa 2017

Bestuur NEa

De NEa is een agentschap, met een bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat betekent dat de NEa alle wettelijke taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoert. Daarnaast neemt het bestuur onafhankelijk van de politiek beslissin­gen.

Het bestuur van de NEa: Elfrieke van Galen, Cees de Visser, Ton Hoff, Dorette Corbey (voorzitter)
V.l.n.r.: Elfrieke van Galen, Cees de Visser, Ton Hoff, Dorette Corbey (voorzitter)

Activiteiten bestuur in 2016

Het bestuur van de NEa heeft in 2016, conform de ambities in het Jaarplan Bestuur NEa 2016, onder meer aandacht besteed aan het actualiseren en verbeteren van de nalevingstrategieën. Verder heeft zij sturing gegeven aan het opstellen van het Bedrijfsplan NEa 2017-2020. Het bedrijfsplan is het fundament  waarop de NEa-organisatie haar taken in de komende jaren uitvoert. Hierbij zijn ook de missie en de visie van de NEa geactualiseerd. Concrete acties waren:

De Nalevingstrategie ETS is verder geconcretiseerd. De interventiestrategie en de boetesystematiek zijn aangepast op nieuwe verplichtingen binnen het EU ETS.

De Nalevingstrategie Energie voor Vervoer is aangepast op de nieuwe uitvoeringsystematiek Energie voor Vervoer. Dat heeft geleid tot een herziene interventiestrategie en een nieuwe boetesystematiek. Deze herziene nalevingstrategie is aan de Staatssecretaris van IenM aangeboden en door de Staatssecretaris ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

Verder is in 2016 nadere invulling gegeven aan de ambitie van het bestuur om de derde pijler van de NEa: rapporteren en adviseren, verder uit te werken. Deze pijler maakt deel uit van de aanpak waarmee de NEa de naleving van de wetgeving op het gebied van ETS en Energie voor Vervoer borgt. Bij ETS lag het accent daarbij vooral op bijdragen aan discussie over de review van de EU ETS-richtlijn vanuit het perspectief van de uitvoering. Met name op het punt van vereenvoudiging. Mijlpalen bij Energie voor Vervoer zijn de quick scan van het frauderisico bij de regeling dubbeltelling en het beleidsadvies bij de voorbereiding van het implementeren van de (wijziging van de) ILUC- en FQD-regelgeving in Europa.

Het bestuur heeft ook in 2016 uitgebreid aandacht besteed aan risicomanagement op het gebied van ETS en EV. Er zijn risico’s geïdentificeerd en acties benoemd om deze risico’s te beperken.

Het bestuur heeft haar goedkeuring gegeven aan het opstellen van een NEa-intern statuut rond functiescheiding. Dit statuut heeft tot doel om ook in de nieuwe organisatievorm een goede afbakening van rollen en functies op adequate wijze te borgen.

In maart heeft het bestuur opnieuw een gesprek met de Staatssecretaris van IenM gehad. Tijdens het gesprek is onder meer gesproken over het belang van versterking en vereenvoudiging van het EU ETS. Daarnaast zijn de risico’s die verbonden zijn met de nieuwe uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer aan de orde gekomen.

Het bestuur heeft in 2016 opnieuw een zelfevaluatie uitgevoerd. Hierbij is voortgebouwd op de zelfevaluatie die in 2015 door een extern bureau is uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat de daaruit voorvloeiende actiepunten goed zijn opgepakt en hun vruchten afwerpen.

Behandelen besluiten, bezwaren en beroepen in 2016

Het bestuur heeft in totaal vijf bezwaarschriften behandeld in 2016, in drie gevallen is daarbij besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren.

Bestuursvergaderingen in 2016

Er hebben twaalf bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waarbij alle keren het voltallige bestuur aanwezig was. Tijdens die vergaderingen informeerde de NEa het bestuur onder andere over de belangrijkste besluiten die in mandaat zijn genomen en over actuele beleidsontwikkelingen. Verder heeft het bestuur de algemene kaders waarbinnen de NEa opereert (zoals de boeterichtsnoeren en de nalevingstrategie), besproken en heeft zij bezwaarschriften behandeld. Bij de bespreking van deze onderwerpen waren de betrokken NEa-medewerkers geregeld aanwezig.

Wekelijks vond overleg plaats tussen de voorzitter en de directeur van de NEa.