De NEa beschikt over veel gegevens van deelnemers aan emissiehandel en Energie voor Vervoer, die met databeheer en een goede analyse maatschappelijk relevante milieu-informatie kunnen bieden. De NEa vindt het belangrijk om, met het oog op de transparantie van de markt, deze informatie te delen en zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Daarom vertaalt de NEa de cijfers die beschikbaar zijn naar bruikbare informatie. Hierin werkt de NEa samen met andere organisaties, zoals het CBS, om ervoor te zorgen dat de gegevens zo waardevol en betrouwbaar mogelijk zijn.

Foto van Tata steel aan de overkant van het water, uit sommige schoorstenen komt rook.

Database ETS-gegevens

In 2016 heeft de NEa een database ontwikkeld om de kwaliteit van de gegevens die de NEa ontvangt van bedrijven te beheren en te optimaliseren. Op deze manier kan de NEa analyses uitvoeren op deze gegevens en deze gebruiken om de ontwikkelingen in de uitstoot bij te houden, zoals bijvoorbeeld de emissies als gevolg van verbranden van kolen en aardgas. Daarnaast gebruikt de NEa de analyses om het toezicht te verbeteren op de bedrijven die deelnemen aan het ETS. Bijvoorbeeld door in de gegevens te zoeken naar afwijkingen of een trendbreuk. Dat kan dan weer aanleiding zijn om extra onderzoek te doen. Tot slot wordt de database gebruikt voor adviezen en terugkoppeling aan de beleidsmakers en om in ‘ad hoc’ informatieverzoeken te voorzien. Vertrouwelijke informatie verstrekt de NEa daarbij uiteraard nooit zonder meer aan derden.

Rapportage data voortgang en uitvoering ETS

In 2016 is de database voor het eerst ingezet bij de rapportage aan de Europese Commissie over de voortgang en uitvoering van het EU ETS. Dankzij de database kon de NEa deze rapportage efficiënter en met betere kwaliteit opstellen.

Rapport Voortgang emissiehandel
In het rapport Voortgang emissiehandel publiceert de NEa jaarlijks een analyse op de emissiegegevens. Het rapport, dat begin september verschijnt, geeft inzicht in het verloop van de uitstoot. Ook rapporteert het over de inzet van de belangrijkste brandstoffen bij de bedrijven die deelnemen aan het ETS. Verder toont het rapport het verloop van de veilingprijs en de ontwikkeling in de hoeveelheid gratis verstrekte emissierechten.

Jaarrapport Veilingen

Uit het Jaarrapport Veilingen dat de NEa in juni 2016 heeft gepubliceerd, blijkt dat in 2015 voor Nederland ruim 24 miljoen emissierechten zijn geveild. Met een opbrengst van meer dan €185 miljoen.

De NEa is de veiler voor Nederland en volgt de veilingen die de EU organiseert. Van de veilingen brengt de NEa jaarlijks een rapport uit.

Tankpistool van een benzine pomp is gestoken in de tankopening van een auto.

Energie voor Vervoer

“Uit de NEa-gegevens kan ik uitstekend herleiden hoeveel biobrandstoffen worden ingezet en hoeveel CO2-reductie dit voor de Nederlandse samenleving oplevert." Eric van den Heuvel, secretaris Platform Duurzame Biobrandstoffen

Hernieuwbare energie in vervoer

De NEa beschikt over unieke informatie over hernieuwbare energie voor vervoer en zet die zoveel mogelijk in om de markt en de beleidmakers te informeren. Om relevante data samen te brengen tot interessante milieu-informatie werkt de NEa samen met andere overheidsorganen zoals het CBS en het PBL.

Rapportage over naleving 2015

In de totaalrapportage over de prestaties van alle bedrijven in 2015 concludeerde de NEa op basis van de door de bedrijven gerapporteerde gegevens dat de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer ruimschoots is gehaald. Daarnaast bood de rapportage inzicht in de typen grondstoffen (forse stijging frituurvet), de typen brandstoffen (veel biodiesel) en de broeikasgasemissiereductie (uitstoot licht gedaald). In de zogeheten individuele rapportage publiceerde de NEa de geleverde biobrandstoffen, grondstoffen en herkomst per inboeker van vloeibare biobrandstoffen. De NEa is wettelijk verplicht (volgens de Wet milieubeheer) over deze gegevens te rapporteren.

Verschil NEa-CBS-cijfers

Het CBS rapporteerde over 2015 lagere cijfers van geleverde biobrandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt dan de NEa. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de mogelijkheid om biobrandstoffen in het Register in te boeken als zij nog niet aan Nederlands vervoer zijn geleverd. De NEa heeft het ministerie van IenM ondersteund bij het verder analyseren van deze mogelijke kwetsbaarheid in het systeem en het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Markttransparantie bevorderen

Een goed functionerende HBE-markt is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen. De NEa publiceert daarom zoveel mogelijk informatie die de markttransparantie kan vergroten, zolang die informatie niet concurrentiegevoelig is. Naast de wettelijk verplichte HBE-rapportages, met daarin de aantallen ingeboekte en gespaarde HBE’s in het register, heeft de NEa in 2016 ook de bedrijfsnamen van rekeninghouders gepubliceerd met daarbij het type rekening dat zij bezitten.

Hoewel de NEa geen toezichthouder is op de handel in HBE’s, heeft zij in 2016 wel onderzoek gedaan naar de marktpartijen, vraag en aanbod, de prijsvorming en het algemeen functioneren van de markt. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het rapport Onderzoek naar de markt van HBE’s.

Opslagtanks van een raffinaderij