Het klimaat verandert. Een belangrijke oorzaak? De wereldwijde toename van de uitstoot van broeikasgassen. Om dit probleem een halt toe te roepen, nemen landen initiatieven om uitstoot te verminderen.

Een prijs op het verbranden van fossiele brandstoffen zetten, is een van die maatregelen. Dat vereist volgbaarheid en naleving. Daarom heeft de Europese Unie het marktinstrument emissiehandel in het leven geroepen.

Emissiehandel: wat en waarom?

Emissiehandel is een marktinstrument waarmee de Europese Commissie de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen. Flexibel, transparant en kosteneffectief.

Bij emissiehandel draait het om emissierechten. Emissierechten zijn verhandelbare eenheden uitstoot. Een bedrijf mag een bepaalde hoeveelheid broeikasgas uitstoten en moet hiervoor emissierechten inleveren om die uitstoot te compenseren.

Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.

Plafond

Binnen het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS) is een plafond van emissierechten vastgesteld. Dit staat gelijk aan de toelaatbare CO2-uitstoot. In 2020 moet de uitstoot 21% lager zijn dan in 2005 en in 2030 moet de uitstoot zelfs met 43% gedaald zijn.

In Europa nemen circa 11.000 bedrijven deel aan het EU ETS. Onder de deelnemende bedrijven zijn ruim 430 Nederlandse bedrijven. Het gaat onder andere om bedrijven uit de industriële sector en bedrijven uit de energiesector. Ook de luchtvaartsector neemt sinds 2012 deel aan het EU ETS.

De NEa is sinds 2005 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder voor emissiehandel in Nederland.