Vergunningen

In 2016 is het aantal deelnemers aan het ETS verder gedaald. Dit komt doordat de vergunning van een aantal bedrijven uit de glastuinbouwsector is ingetrokken. Zij hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de regeling back-up installaties. Verder is in 2016 is de vergunning van 2 kolencentrales ingetrokken. Dit is een uitwerking van het Energieakkoord. Tot slot hebben ook enkele bedrijfsbeëindigingen geleid tot intrekking van de vergunning. De NEa heeft in 2016 5 nieuwe vergunningen verleend aan bedrijven in de IT-sector (datacenters).

Meldingen toewijzing

Het aantal meldingen voor aanpassing van de toewijzing blijft zoals gebruikelijk fluctueren. In de aantallen meldingen van daling en stijging van het activiteitenniveau is waarschijnlijk de verbeterde macro-economische situatie zichtbaar: er waren in 2016 minder dalingen en meer stijgingen van het activiteitenniveau dan in 2015.

Het aantal meldingen van volledige stopzetting is ten opzichte van het vorig jaar weer gestegen. De oorzaak hiervan is vooral dat opnieuw een aantal bedrijven in de glastuinbouwsector door technische maatregelen heeft bewerkstelligd dat zij niet meer onder de werking van het ETS vielen.

Daarnaast heeft de NEa in 2016 gewerkt aan aanpassingen van de toewijzing van vijf bedrijven. In vier gevallen gaat het om aanpassingen vanwege gebleken onjuistheden in de gegevens die het bedrijf in 2011 had aangeleverd voor berekening van de toewijzing. In het vijfde geval gaat het om het ongedaan maken van de gevolgen van onterecht ingediende meldingen.

Meldingen monitoring

In 2016 zijn er minder meldingen van een significante dan wel een niet-significante wijzing ingediend dan in 2015. Het aantal meldingen van een tijdelijke afwijking van het monitoringsplan is daarentegen hoger dan in 2015.

Verbeterrapportages

In 2016 hebben 65 bedrijven opmerkingen gekregen van de verificateur, waardoor zij verplicht waren een verbeterrapportage in te dienen. Om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden, geeft de NEa de bedrijven de mogelijkheid om een melding in te dienen in plaats van een verbeterrapportage. In 2016 hebben 25 bedrijven hiervan gebruik gemaakt.     

Alleen de grote bedrijven waren in 2016 verplicht een verbeterrapportage naar aanleiding van het toepassen van lagere tiers of een fall-back methode, in te dienen. In 2016 betrof dit slechts 12 bedrijven. Bij elkaar heeft dit ervoor gezorgd dat er in 2016 in totaal veel minder verbeterrapportages zijn ingediend dan in 2015 (83).

Register CO2-emissiehandel

In 2016 waren er gemiddeld 472 (luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen en 328 overige rekeningen in het Nederlandse deel van het CO2-register. Het aantal (luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen is door de tijd heen behoorlijk constant, omdat dit gekoppeld is aan het aantal verplichte deelnemers aan het EU ETS.

Het aantal overige rekeningen, van vrijwillige marktdeelnemers, is continue aan verandering onderhevig. De NEa opent regelmatig nieuwe rekeningen maar sluit ook rekeningen op verzoek van de rekeninghouder of vanwege het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage. Een belangrijke reden waarom het aantal Kyoto-rekeningen in de afgelopen jaren sterk is gedaald, is het feit dat veel partijen dit type rekening niet meer nodig hebben omdat zij niet (meer) in Kyoto-rechten handelen.

Toezicht

De NEa heeft in 2016 51 inspecties uitgevoerd waarvan een bij een vliegtuigexploitant. Bij bijna 53% van de geïnspecteerde bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 toen er bij 43% van de geïnspecteerde bedrijven overtredingen waren geconstateerd. NEa voert het toezicht risicogestuurd uit, aannemelijk is dat dit heeft bijgedragen aan de toename van aangetroffen overtredingen.

Aanvullend zijn er 16 signaalonderzoeken uitgevoerd naar mogelijke overtredingen. Verder is in navolging van 2015 een thema onderzoek uitgevoerd naar meldingen toewijzing.

In totaal zijn er 16 handhavingsonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het opleggen van een boete.

Handhaving

In 2016 is door de NEa een last onder dwangsom opgelegd aan een bedrijf om de juiste informatie te ontvangen in een melding toewijzing. De opgelegde dwangsom heeft ertoe geleid dat het bedrijf de juiste informatie heeft aangeleverd.

De NEa heeft in 2016 in totaal zes boetes opgelegd, voor een bedrag van ruim € 670.000. Hiervan was het merendeel te wijten aan het te laat melden van veranderingen die relevant zijn voor de toewijzing van gratis emissierechten.

Naast boetes zijn er in 2016 zes bestuurlijke waarschuwingen uitgedeeld voor minder ernstige overtredingen.

Van de bevoegdheid om CO2-emissies ambtshalve bij te stellen, heeft de NEa in 2016 zeven keer gebruik gemaakt. Hierbij zijn de emissies in de jaren 2013 en 2014 met respectievelijk ruim 65.500 en 41.500 ton CO2 naar boven toe bijgesteld.

In 2016 heeft de NEa drie bezwaarprocedures gevoerd en zijn in vier beroepsprocedures uitspraken gedaan door de rechtbank waarbij NEa in alle gevallen in het gelijk is gesteld.