2019 was het 1e jaar waarin de NEa in het kader van het Besluit vaste biomassa toezicht hield op de zogenoemde conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s). Vanaf 2020 houdt de NEa toezicht op de hele handelsketen, inclusief het beheer van bospercelen. De CBI’s zien erop toe dat de vaste biomassa voor bijstook in energiecentrales voldoen aan de duurzaamheidseisen. Doel van het – administratieve – toezicht van de NEa is beoordelen of de CBI’s erkend zijn door de minister en een goedgekeurd schema gebruiken. Daarnaast kijkt de NEa of de CBI’s hun werkzaamheden naar behoren uitvoeren. 

Alle CBI’s die de NEa het afgelopen jaar heeft geïnspecteerd waren erkend en hadden goedgekeurde schema’s. Daarnaast zijn de werkzaamheden van 2 CBI’s beoordeeld. Deze hebben de certificering uitgevoerd volgens de daarvoor geldende eisen.

Op basis van de nog beperkte ervaringen en de aard van het administratief toezicht kan de NEa nog geen definitief oordeel geven over de duurzaamheid van biomassa. Maar de eerste indruk is dat het systeem dat toeziet op deze duurzaamheid op hoofdlijnen vooralsnog goed functioneert. 

Signalen uit het veld
Naast de reguliere inspecties bij CBI’s besteedt de NEa ook aandacht aan signalen uit het veld. Zo is een signaal over niet duurzame houtkap in de Baltische Staten onderzocht. Daaruit bleek dat de betreffende CBI haar werkzaamheden naar behoren invult. Om nog beter een goed oordeel te kunnen vormen over dergelijke signalen, wordt geïnvesteerd in het verder uitbreiden van het netwerk in de landen van herkomst van duurzame vaste biomassa. 

Verdere aanscherping
Aandachtspunten die uit de 1e resultaten van het toezicht naar boven kwamen, worden in 2021 verder opgepakt. De NEa gaat in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de huidige scope van het tweedelijns publiek toezicht: is de scope voldoende of moet deze wellicht moet worden uitgebreid? Het Besluit vaste biomassa is ondertussen aangepast, waardoor er in de toekomst meer installaties onder kunnen vallen.

NB - Boomstammen

Vergelijkbare taak binnen RED2

In de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) zijn vergelijkbare duurzaamheidseisen opgenomen als in het Besluit vaste biomassa. Ook staat hierin een verplichting om een toezichtorgaan te belasten met het toezicht op de certificeringsorganen – vergelijkbaar met het 2e-lijns toezicht dat de NEa nu uitvoert in het kader van het Besluit vaste biomassa. De minister van EZK heeft de NEa gevraagd om deze taak in de toekomst ook uit te voeren binnen de RED2.