In een jaarverslag over 2020 kun je er niet omheen: de COVID-19-pandemie. Ook voor de Nederlandse Emissieautoriteit had corona gevolgen en dat was lang niet altijd gemakkelijk. Toch kijken we met trots terug. Trots op de medewerkers die op alle vlakken hebben gedaan wat we hebben beloofd – en wat we ook moeten doen. En trots op de bedrijven waarop we toezicht houden en die ook in een lastig, uitdagend jaar hebben gedaan wat we van hen verwachtten.

Mark Bressers, directeur-bestuurder van de NEa, blikt terug op een uitzonderlijk jaar.

Mark Bressers – directeur-bestuurder: Als ik terugkijk op 2020, dan kun je er natuurlijk niet omheen om ook terug te kijken op een jaar waarin we met corona te maken kregen. Ik denk dat dat voor iedereen geldt die nu terugkijkt op het afgelopen jaar. Voor ons als Nederlandse Emissieautoriteit betekende dat natuurlijk ook heel erg veel. Op de eerste plaats dat we van de ene op de andere dag allemaal thuis gingen werken en dat was in heel veel opzichten ook niet makkelijk. Denk aan collega's met kleine kinderen, collega's die alleen thuis zaten en de hele dag thuis hun werk moesten doen. Maar toch als ik daarnaar terugkijk ben ik ook weer heel trots op hoe dat allemaal is gegaan. Uiteindelijk, als je kijkt naar wat we het afgelopen jaar hebben laten zien, hebben we op alle vlakken gedaan wat we hebben beloofd en wat we ook moeten doen. We hebben vergunningen afgegeven, adviezen gegeven, de jaarlijkse jaarafsluiting goed afgerond, en ik vind dat een heel groot compliment waard aan al onze medewerkers en toch ook aan alle bedrijven waar wij toezicht op houden. Zij hebben ook in een heel lastig, uitdagend jaar gedaan wat we van hen verwachtten, en dat is denk ik toch ook een een compliment waard. Ja, als ik kijk naar wat we in 2020 gedaan hebben op het terrein van de emissiehandel dan was het toch een heel bijzonder jaar. Op de eerste plaats omdat het het jaar was, het laatste voorbereidingsjaar op de ingang van de vierde handelsperiode. Die is in 2021 gestart, maar het werk daarvoor is al eerder begonnen en daar hebben we met bedrijven en ook met alle collega's heel hard aan gewerkt in 2020 met goed gevolg. Ik denk wat misschien ook heel interessant is natuurlijk is: 2020 is een jaar dat ook de economie in belangrijke mate tot stilstand kwam. En wij natuurlijk ook heel nieuwsgierig waren naar: wat betekent dat voor de CO2-uitstoot? En ja, we hebben net de jaarafsluiting gehadt en daarin zien we dat in Nederland in de afgelopen jaar de CO2-uitstoot in de ETS-sector met meer dan 11 procent is afgenomen. Dat is fors, dat is veel meer dan de jaren daarvoor. We zijn natuurlijk ook heel benieuwd, zet die trend zich door? Is dat een eenmalige daling door corona of zien we dat bedrijven toch ook door het ETS-systeem geprikkeld, efficiënter, duurzamer zijn gaan produceren en ook op langere termijn in staat zijn om die noodzakelijke daling van CO2 vast te houden. Ja, als ik kijk naar alle ontwikkelingen op het terrein van biobrandstof en hernieuwbare energie, dan zijn er dat ook in 2020 veel geweest. Heel uitdagend jaar kan ik wel zeggen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we hard hebben gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van nieuwe Europese regelgeving: De RED2. De RED2 gaat meer vragen van de bedrijven. Hogere doelstellingen moeten gerealiseerd worden op het terrein van de inzet van hernieuwbare energie. Maar de nieuwe wet- en regelgeving waar we mee bezig zijn geweest, gaat ons als Emissieautoriteit ook meer handvatten geven om fraude op te sporen en fraude ook te bestrijden. Dat is iets wat we ook heel erg belangrijk vinden, zodat we ook in de komende jaren kunnen garanderen dat hier een robuust systeem staat. Als ik kijk naar de resultaten op het terrein van energie voor vervoer, dan geeft dat ook een breed gemixt beeld. Aan de ene kant kunnen we zien dat de hoeveelheid hernieuwbare energie en vervoer aanmerkelijk is gestegen weer. Dat we op dat vlak de Europese doelstelling hebben gehaald. Tot slot nog een paar woorden over de organisatieontwikkeling bij de NEa. Als ik terugkijk op het nieuwe jaar en wat ook nieuw is, dan is het dat we ook gestart zijn met een nieuw bestuur. Het vorige bestuur onder leiding van Dorette Corbey zat aan het einde van haar aanstellingstermijn en vorig jaar is een nieuw bestuur gestart. Jolande Sap, Johan de Leeuw en mijzelf zijn gestart als bestuurder bij de NEa. En ondanks het feit dat we door corona elkaar nauwelijks gezamenlijk in één ruimte hebben kunnen zien In die periode, zijn we toch echt een heel goed team geworden. En dat is ook belangrijk, want bij de NEa staan we voor een aantal hele ambitieuze ontwikkelopgaven. Het klimaatvraagstuk wordt niet minder urgent en we hebben daar als NEa een belangrijke bijdrage aan te leveren. Dat doen we door goede uitvoering en dat willen we blijven doen door effectief toezicht. Maar wat we als bestuur en als organisatie ook heel erg van belang vinden, en we hebben dat ook al meer gedaan de afgelopen jaren, is dat we ook vanuit onze uitvoeringspraktijk goede adviezen geven aan beleid en aan de wetgever. Zodat er regelgeving is die robuust is, die toekomstvast is en die ruimte geeft aan de innovatie die nodig is.