De in dit jaarverslag opgenomen balans en staat van baten en lasten maakt onderdeel uit van het departementale jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Algemene Rekenkamer, die het departementale jaarverslag jaarlijks onderzoekt, heeft op 19 mei 2021 haar oordeel hierover in een rapport aan de Staten-Generaal aangeboden. In dit rapport heeft de Algemene Rekenkamer geen opmerkingen gemaakt over de bedrijfsvoering en de in het departementale jaarverslag over 2020 opgenomen jaarrekening van het baten-lastenagentschap.

Balans van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)

Activa
Balans 2019 Balans 2020
Vaste activa 1.217 1.797
Vlottende activa 5.816 2.508
Totaal activa 7.033 4.305
Passiva
Balans 2019 Balans 2020
Eigen vermogen 1.402 1.632
Voorzieningen 0 0
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 5.631 2.673
Totaal passiva 7.033 4.304

Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)

Baten en lasten
Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020
Baten
Omzet 9.328 9.067 10.439
Omzet EZK 5.927 5.664 6.946
Omzet overige departementen 3.401 3.403 3.493
Omzet derden 0 0 0
Bijzondere baten 178 0 55
Rentebaten 0 0 0
Totaal baten 9.506 9.067 10.494
Lasten

Apparaatskosten:

8.480 8.747 9.164
Personele kosten 6.265 7.050 6.333
Materiële kosten 2.215 1.697 2.831
Afschrijvingskosten 618 320 434
Overige lasten 3 0 2
Totaal lasten 9.101 9.067 9.600

Saldo van baten en lasten

405 0 894