De NEa heeft zich in 2020 toegelegd op het verder optimaliseren van het financieel beheer en de financiële functie, zowel intern als extern. In 2020 heeft een conversie plaatsgevonden van de financiële administratie en is deze opgeschoond, waardoor hij toekomstbestendig is. 

De belangrijkste uitkomsten in de jaarverantwoording:

 • Er zijn geen fouten en/of onzekerheden in de rechtmatigheid geconstateerd die de rapporteringstolerantie van 2% van de baten overstijgen.
 • De NEa heeft een goedkeurende controleverklaring ontvangen op de controle van de financiële overzichten van 2020.
 • De NEa is financieel in control, aldus het controlerapport van de Auditdienst Rijk (ADR):
  • Het interne jaarverslag en de controleverklaring zijn op tijd verstrekt.
  • De NEa heeft een tussentijdse afsluiting uitgevoerd per 31 augustus 2020 die dienstbaar was voor (de verdere verbetering van) de oplevering van de jaarcijfers en de controle.
  • In 2020 is voor het eerst gebruik gemaakt van een prepared by client (PBC-)lijst en die heeft toegevoegde waarde geleverd. Dat geldt ook voor het in 2020 ontwikkelde mapping-overzicht van de NEa.
  • In 2020 heeft de NEa succesvol openstaande vorderingen en schulden geschoond met de ministeries van EZK en IenW. 
  • Aandachtspunt is de veelheid van taken en de werkdruk bij de huidige bezetting van de financiële functie van de NEa.

Balans van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)

Activa
Balans 2019 Balans 2020
Vaste activa 1.217 1.797
Vlottende activa 5.816 2.508
Totaal activa 7.033 4.305
Passiva
Balans 2019 Balans 2020
Eigen vermogen 1.402 1.632
Voorzieningen 0 0
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 5.631 2.673
Totaal passiva 7.033 4.304

Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2020 (x €1.000)

Baten en lasten
Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020
Baten
Omzet 9.328 9.067 10.439
Omzet EZK 5.927 5.664 6.946
Omzet overige departementen 3.401 3.403 3.493
Omzet derden 0 0 0
Bijzondere baten 178 0 55
Rentebaten 0 0 0
Totaal baten 9.506 9.067 10.494
Lasten

Apparaatskosten:

8.480 8.747 9.164
Personele kosten 6.265 7.050 6.333
Materiële kosten 2.215 1.697 2.831
Afschrijvingskosten 618 320 434
Overige lasten 3 0 2
Totaal lasten 9.101 9.067 9.600

Saldo van baten en lasten

405 0 894