Per kwartaal worden de belangrijkste zaken weergegeven die te samen een beeld geven van de activiteiten die het jaar bepaalden.

Januari

Eerste online informatiebijeenkomsten Jaarafsluitingen EV, EH en webinar CO2-heffing.

De jaarafsluiting is en blijft een complex proces. Zeker voor hen die hier voor slechts een soms zeer beperkt deel van hun arbeidstijd aan kunnen besteden. Bovendien spelen er wijzigingen in wetgeving en proces. Het geven van goede voorlichting blijft één van onze kerntaken. Door Corona gedwongen deden we dat voor het eerst 100% online. De deelnamecijfers laten een significante toename van het aantal bezoekers zien in vergelijking tot de reguliere bijeenkomsten voor de jaarafsluiting. ‘Digitaal’, in welke vorm dan ook, heeft ook z’n voordelen.

Februari

Online nieuwe medewerkersdag

De NEa groeit. In februari organiseren we een volledige online introductiebijeenkomst. Naast presentaties over het werk van de NEa, willen we onze nieuwe mensen graag meenemen in de cultuur van onze organisatie. De speciale gast is het nieuwe bestuur dat zich voorstelt en een presentatie geeft over zijn visie voor komende jaren.

Maart

Benchmark

De Europese Commissie publiceert nieuwe benchmarkwaarden. De benchmarkwaarden zijn een belangrijke bron voor het toekennen van de gratis emissierechten binnen het ETS.

Onderzoek CO2-efficiëntie

Het onderzoek naar CO2-efficiëntie van Nederlandse bedrijven wordt (kort na de Tweede Kamer verkiezingen) door de NEa gepubliceerd. De cijfers genereren veel publiciteit met stukken in oa NRC, FD en Energeia. De kern is de tegenvallende prestaties in algemene zin van de Nederlandse ETS-bedrijven. Slechts 8% scoort beter dan de benchmark die de top van Europa aangeeft. Wanneer de Nederlandse industrie op het niveau van de Europese benchmark zou presteren, kunnen er nog meer CO2-emissies worden bespaard.

April

CO2-uitstoot

De publicatie van de CO2-uitstoot cijfers van EU ETS kunnen ook rekenen op veel publiciteit. Belangrijkste conclusie: een forse daling van de uitstoot van CO2. Dit is vooral een gevolg van  de coronacrisis en de sterke vermindering van het gebruik van steenkool voor energieproductie.

Eerste resultaten

De NEa publiceert de eerst resultaten Hernieuwbare Energie voor Vervoer. In het persbericht geven we aan dat het aandeel biobrandstoffen in het totale benzine- en dieselgebruik toeneemt: een stijging van ca. 4% punt in een jaar tijd. Vooral het gebruik van afvalstoffen als gebruikt frituurvet maakt Nederland de koploper van Europa.

TV-uitzending

Directeur-bestuurder Mark Bressers verzorgt een item in de Tv-uitzending “Stand van NL”:  ‘CO2 is geld waard’.  De centrale vraag van het programma is: “Helpt de handel in CO2-uitstoot tegen de klimaatverandering?” Op dat moment “kost” het uitstoten van een ton CO2 ca. € 40,- . Het programma toont opties om te compenseren (€ 20,- per ton) of ondergronds op te slaan (ca. € 80,- per ton) . Of is voorkomen toch echt beter dan genezen?

Juni

RED2

De aanpassing van de Wet milieubeheer, de wet waarin de herziene Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED2) wordt verankerd, wordt aangenomen in Eerste en Tweede Kamer. De implementatie kan van start. Naast een concreet doel van 28% hernieuwbare energie in vervoer per 2030, is er nog een belangrijk gevolg. De NEa kan, vanaf 2022, het toezicht op alle schakels in de brandstofketen gaan inrichten.  Zo wordt zeker(der) gesteld dat biobrandstof ook daadwerkelijke groen is.

Veilingmonitor

De NEa publiceert de veilingmonitor. De bijna 18 miljoen geveilde emissierechten voor het EU ETS leverde Nederland  ca. € 440 miljoen op. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag in 2019. In 2021 zal door een sterke stijging van de EU ETS prijs de opbrengst verdubbelen.

Juli

Fit for 55

De EU-commissie presenteert het Fit for 55 pakket, als invulling van de Green Deal. De afspraken uit dit pakket moeten invulling geven aan het doel van de Europese Unie om in 2030 55% minder emissies uit te stoten dan in 1990. Dit dient als tussenstap om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De Nederlandse regering reageert door de ambities te onderschrijven en zelfs te verscherpen.

Bedrijfsbezoek en inspectie

Ondanks de moeilijkheden die Corona brengt gaan, waar mogelijk, bedrijfsbezoeken en inspecties door. In totaal worden in 2021 zestig inspecties gehouden. Een sterke toename in vergelijking tot het eerste Coronajaar.

Augustus

Vernieuwde website

De vernieuwde website gaat online en de nieuwe uitgangspunten binnen het communicatiebeleid worden doorgevoerd. Het doel is, onder andere, om de informatie toegankelijker te maken voor een breder publiek (zie de rubriek Uitgelicht op de homepage van de NEa). Ook worden de toegankelijkheideisen, gesteld door de Rijksoverheid, doorgevoerd.

September

Global Conference on Environmental Taxation

De NEa verzorgt een bijdrage aan de Global Conference on Environmental Taxation (Rijksuniversiteit Groningen). Als belangrijk uitvoerder van het klimaatbeleid geven we een presentatie over het klimaatbeleid in de praktijk. Deze internationale conferentie heeft als doel het delen van kennis tussen de academische wereld en stakeholders in de klimaattransitie. Het is slechts één voorbeeld waaruit de ambitie van de NEa, om opgedane kennis ruimschoots te delen, blijkt.

Oktober

Informatiebijeenkomst binnenvaart

De NEa organiseert een Informatiebijeenkomst voor brandstofleveranciers binnenvaart. De aankondiging van een reductieverplichting vanaf 2022 valt niet in goede aarde, onder andere omdat omringende landen nog niet meedoen. In december kondigt het Ministerie van IenW aan dat de reductieverplichting een jaar zal worden uitgesteld. Het signalering van marktsentimenten richting beleidsmakers is een belangrijk onderdeel van het werk van de NEa.

November

Klimaatconferentie Glasgow

De conferentie, waarop men 30.000 deelnemers verwachtte, beloofde een belangrijke gebeurtenis te worden, omdat die plaats zou vinden kort na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een herziening van het Akkoord van Parijs staat centraal. De uiteindelijke resultaten (op het gebied van steenkoolreductie en tegengaan van ontbossing) vielen echter tegen. Het beeld dat er meer moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen domineerde vervolgens het maatschappelijk debat.

December

Uitspraak fraudezaak

In de uitspraak fraudezaak biodiesel door de rechtbank van Amsterdam staat de structurele en langdurige fraude met biodiesel centraal.  De NEa deed aangifte van deze zaak bij het Openbaar Ministerie waarbij het strafrechtelijk onderzoek werd uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst Leefomgeving en Transport. De uitspraak leidde tot gevangenisstraffen voor de betrokkenen en het bedrijf is inmiddels failliet verklaard.

Informatiebijeenkomst RED2

De invoering van RED2 zal veel verandering gaan veroorzaken in 2022. Op een gezamenlijke informatiebijeenkomst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NEa wordt een toelichting gegeven. Vanwege het risico op ‘bunkertoerisme’ zal de reductieverplichting voor leveranciers van Biodiesel aan de binnenvaart pas vanaf 2023 ingaan.

Netwerkbijeenkomst

In de online bijeenkomst, georganiseerd voor relaties van de NEa, geeft o.a. Diederik Samsom een toelichting op het Fit for 55 pakket. De 200 digitale bezoekers bevragen hem vooral op de praktische gevolgen voor hun situatie. Ook het nieuwe bestuur van de NEa: Jolande Sap, Johan de Leeuw en Mark Bressers, stelt zich voor aan de doelgroep. In het middagdeel gaan deelnemers met elkaar en de NEa in gesprek.