Balans per 31 december 2021 (x €1.000)

Activa Balans 2021 Balans 2020
Vaste activa 3.325 1.797
Vlottende activa 4.696 2.508
Totaal activa 8.021

4.305

Passiva Balans 2021 Balans 2020
Eigen vermogen 1.331 1.632
Langlopende schulden 2.240 0
Kortlopende schulden 4.450 2.673
Totaal passiva 8.021 4.305

Staat van baten en lasten over 2021 (x €1.000)

Baten Oorspronkelijke begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020
Omzet 11.047 10.629 10.439
Rentebaten 0 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0 0
Bijzondere baten 0 32 55
Totaal baten 11.047 10.661 10.494
Lasten Oorspronkelijke begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020
Apparaatskosten 10.727 9.461 9.164
Personele kosten 7.237 7.171

6.333

Materiële kosten 3.490 2.290 2.831
Rentelasten 0 0 0
Afschrijvingskosten 320 303 434

Overige lasten

0 99 2
Totaal lasten 11.047 9.863 9.600