Rekeningen

2021 2020
Aantal rekeninghouders in het register 90 74
Aantal bedrijven met een jaarverplichting 35 35
Aantal rekeninghouders met inboekfaciliteit 72 56

Momenteel zijn 90 rekeninghouders (bedrijven) opgenomen in het Register Energie Vervoer. 72 bedrijven hiervan zijn ook inboeker. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Kalenderjaar 2021 begonnen we met 74 bedrijven, waarvan 56 inboekers. Het aantal bedrijven met een jaarverplichting is gelijk gebleven.

Een bedrijf kan zowel een jaarverplichting hebben, als inboeker zijn. Het aantal rekeninghouders is dus niet een optelling van bedrijven met een verplichting en rekeninghouders met inboekfaciliteiteiten.

Bezwaar en beroep
In 2021 heeft het bestuur van de NEa het bezwaarschrift van een eenmanszaak tegen de afwijzing van een rekening voor het inboeken van elektriciteit in het register hernieuwbare energie vervoer ongegrond verklaard. De eenmanszaak heeft datzelfde jaar tegen deze beslissing beroep ingesteld. Het beroep is bij de Raad van State in behandeling.

Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's)

2021 (in miljoenen) 2020 (in miljoenen)
Aantal gecreëerde HBE's 69,22 65,73
HBE-Overig 36,64 48,44
HBE-Conventioneel 5,28 6,77
HBE-Geavanceerd 27,30 10,52

Er is een beperkte, maar wel significante stijging, te zien in het aantal gecreëerde HBE’s over het jaar 2021. Dit is een logische stijging, aangezien de jaarverplichting ten opzichte van 2020 ook is toegenomen.

Interessant is de verschuiving: het aantal HBE-Geavanceerd is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020, terwijl het aantal HBE-Overig juist is afgenomen. De verklaring zit in de beperking van leveringen aan zeevaart tot brandstof uit geavanceerde grondstoffen, welke leiden tot HBE-G. Ook in 2021 was zeevaart een populaire bestemming om biobrandstoffen aan te leveren. Daarnaast blijft de hoeveelheid HBE-Conventioneel dalen: bijna 2 miljoen HBE minder dan in 2020. Dit laat zien dat het beleid, om biobrandstoffen gemaakt uit voedsel- en voedergewassen te ontmoedigen, succesvol is.

Toezicht en handhaving

2021 2020
Aantal inspecties 26 18

In 2021 hebben we in totaal 26 inspecties uitgevoerd. Acht inspecties kwamen voort uit het reguliere inspectieproces waarbij, op basis van een risicoanalyse, inspecties worden uitgevoerd. Door de werkzaamheden die door de verschillende inspecteurs zijn verricht, in het kader van de inwerkingtreding van de RED2 en het grote aantal signaalinspecties, hebben relatief weinig reguliere inspecties plaatsgevonden. Het aantal signaalinspecties van 18 is daarbij relatief hoog. Vijf van deze inspecties kwamen voort uit de vergelijking van de gegevens in het register van de NEa met de aangifte gegevens van de belastingdienst, ter controle van de hoogte van de jaarverplichting.

Van de 26 inspecties vond het grootste gedeelte - achttien - plaats bij inboekers van vloeibare brandstof. Daarnaast werden zes elektra inboekers bezocht en twee gas inboekers. In Algemene zin is hierbij op te merken dat inspecties bij inboekers van vloeibare brandstof relatief complex zijn vanwege de vele stromen die hierbij door elkaar lopen en de complexe bedrijfsadministratie. Voor elektra geldt dat hierbij relatief veel kleine fouten worden gemaakt. De oorzaak is veelal dat veel elektra inboekers nieuw zijn met de systematiek en de wet- en regelgeving.

2021 2020
Aantal bestuurlijke waarschuwingen/boetes 8 3
Aantal last onder dwangsommen 0 0
Aantal ambtshalve vaststellingen 10 6
Aantal bezwaren en beroepen 7 6

Ambtshalve vaststelling
Het bestuur van de NEa heeft in 2021 vier keer besloten om de levering tot eindverbruik van benzine en diesel ambtshalve vast te stellen. Daarnaast is zes keer besloten tot ambtshalve vaststelling van de geleverde hoeveelheid hernieuwbare energie vervoer. Twee daarvan zijn op het inboeken van elektriciteit, drie op het inboeken van vloeibare biobrandstof, en één op het inboeken van gasvormige biobrandstof. 

Bestuurlijke boete/waarschuwing
In 2021 heeft het bestuur van de NEa geen bestuurlijke boete opgelegd. Wel is acht keer een waarschuwing gegeven.

Bezwaar
In 2021 heeft het bestuur van de NEa twee nieuwe bezwaarschriften ontvangen, die gerelateerd zijn aan handhavingsvraagstukken. Het bestuur verklaarde één bezwaarschrift tegen een besluit tot ambtshalve vaststelling van de geleverde hoeveelheid vloeibare biobrandstof ongegrond, omdat de inboekende onderneming niet kon aantonen dat de ingeboekte hoeveelheid vloeibare biobrandstof daadwerkelijk tot verbruik was uitgeslagen. De behandeling van het andere bezwaar is in onderling overleg met de bezwaarmaker aangehouden tot uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen die beslissing.

Beroep
De Raad van State heeft in het kalenderjaar 2021 één keer uitspraak gedaan in een beroepszaak over de omvang van de jaarverplichting. De Raad van State oordeelde dat die verplichting ook de tot verbruik uitgeslagen benzine en diesel aan mobiele machines omvat en niet in strijd is met het Europese recht. Drie andere beroepszaken over de eis dat een inboeker moet aantonen dat de ingeboekte hoeveelheid vloeibare biobrandstof tot verbruik is uitgeslagen aan vervoer liepen nog op 31 december 2021. Datzelfde geldt voor twee nieuwe beroepszaken die in 2021 zijn ingediend.    

Wob
Op 1 januari 2021 had het bestuur van de NEa één Wob-verzoek in behandeling over de eis dat een inboekende onderneming moet aantonen dat een ingeboekte hoeveelheid vloeibare biobrandstof tot verbruik is uitgeslagen. Naar aanleiding van het eerste verzoek zijn vijf deelbesluiten genomen, waarvan drie in het kalenderjaar 2021. Halverwege het jaar is een tweede verzoek ontvangen over bio methanol. Dat verzoek is aan het eind van 2021 afgehandeld. 

Op 1 januari 2021 had het bestuur van de NEa één bezwaarschrift tegen een Wob-besluit in behandeling. Aanvullend is één extra bezwaarschrift ontvangen. De beide bezwaarschriften zijn na toezending van de openbaar gemaakte informatie ingetrokken.   

Helpdesk

2021 2020
Aantal helpdeskvragen Energie voor Vervoer 815 835

Bedrijven en organisaties weten de NEa goed te vinden voor het stellen van hun vragen over Energie voor Vervoer. Vijf jaar geleden werden er nog circa 300 vragen per jaar gesteld, terwijl dat aantal de laatste twee jaren boven de 800 ligt. Kenmerkend voor 2021 was dat er relatief veel vragen zijn gesteld over beleidskwesties. Dit heeft uiteraard te maken met de implementatie van RED2, die in 2021 plaatsvond. Daarnaast werden er veel vragen gesteld over de beloning in HBE’s voor biobrandstoffen uit specifieke grondstoffen, en over de randvoorwaarden van leveringsconstructies van biobrandstoffen. Over deze twee onderwerpen worden elk jaar de meeste vragen gesteld.