De NEa is, ondanks de veranderende omgeving waarin zij werkzaam is, financieel gezond en heeft een goede en gedegen controle op het financieel beheer. Dit heeft ertoe geleid dat de NEa ook voor het jaar 2019 een goedkeurende verklaring heeft ontvangen van de Auditdienst Rijk (ADR).

Balans van de NEa per 31 december 2019 (x €1.000)

Activa
Balans 2019 Balans 2018
Vaste activa 1.217 1.835
Vlottende activa 5.816 5.178
Totaal activa 7.033 7.013
Passiva
Balans 2019 Balans 2018
Eigen vermogen 1.402 966*
Voorzieningen 0 0
Langlopende schulden 0 140
Kortlopende schulden 5.631 5.907*
Totaal passiva 7.033 7.013

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel

Misaël Hofland, concern-controller:
“Mijn dag is geslaagd als ik mag zien dat we als NEa gezamenlijk stappen zetten in het verdergaand professionaliseren van onze bedrijfsvoering, of dit nu in de vorm is gedegen strategische advisering, het ‘(financieel) succesvol starten en afronden van een project, of het optimaliseren van een financieel proces. Dit geeft mij energie!”

Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2019 (x €1.000)

Baten en lasten
Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
Baten
Omzet 10.116 9.328 8.019*
Omzet EZK 7.760 5.927 4.901*
Omzet overige departementen (IenW) 2.356 3.401 3.118*
Omzet derden 0 0 0
Bijzondere baten 0 178 564
Rentebaten 0 0 0
Totaal baten 10.116 9.506 8.583*
Lasten
Apparaatskosten: 9.663 8.480 7.561*
Personele kosten 6.819 6.265 5.535*
Materiële kosten 2.844 2.215 2.026*
Afschrijvingskosten 435 618 441
Rentelasten 0 0 1
Totaal lasten 10.116 9.101 8.003
Saldo van baten en lasten 0 405 580

*Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel