De NEa is een agentschap, met een driekoppig bestuur als een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat betekent dat de medewerkers van de NEa alle wettelijke taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoeren. De zbo-status brengt met zich mee dat het bestuur beslissingen onafhankelijk van de politiek neemt.

Activiteiten bestuur 2019

Het bestuur van de NEa vergaderde in 2019 elf keer. Het bestuur neemt beslissingen op bezwaren die worden ingediend tegen een besluit van de NEa. Daarnaast stelt het bestuur de kaders voor de primaire besluiten vast, o.a. voor interventies, en de nalevingsstrategie.

Het bestuur heeft in 2019 de interventiestrategie van de NEa geüpdatet. De interventiestrategie is het beleid waarmee de NEa wilt bereiken dat de doelgroep haar verplichtingen in de regelgeving voor emissiehandel en energie voor vervoer nakomt. Openbaarmaking van het aantal opgelegde boetes dat onherroepelijk is, maakt daar vanaf dit jaar deel van uit. 
Daarnaast werd de nieuwe boeterichtsnoer voor Energie voor Vervoer gepubliceerd.
In 2019 heeft het bestuur de Nalevingsmonitor ETS besproken waaruit blijkt dat de naleving van de doelgroep op de hoofdlijnen grotendeels op orde is.

Organisatie NEa vanaf medio 2020

Naar een nieuw bestuur(smodel)

Eind 2019 liep de benoemingstermijn af van de bestuursleden Elfrieke van Galen, Ton Hoff en voorzitter Dorette Corbey. Dat is aanleiding geweest om het bestuursmodel ook op een enkel onderdeel aan te passen. In het nieuwe model wordt het bestuur aangevuld met een directeur-bestuurder die samen met de andere bestuursleden verantwoordelijkheid draagt voor de wettelijke taakuitoefening van de NEa en daarnaast ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Vanaf 1 januari 2020 is Mark Bressers benoemd tot directeur-bestuurder

De bestuurstermijnen van Elfrieke van Galen en Ton Hoff zijn vervolgens in 2020 afgerond. Twee nieuwe bestuursleden, Johan de Leeuw en Jolande Sap treden respectievelijk in februari en juli 2020 aan. Dorette Corbey blijft tot halverwege 2020 aan als bestuurslid NEa. Dat betekent samengevat dat het nieuwe bestuur van de NEa per 1 juli bestaat uit Mark Bressers, Jolande Sap en Johan de Leeuw.

Eerste bekendmaking bestuurlijke boetes

De NEa is in 2019 begonnen met het bekendmaken van bestuurlijke boetes, wanneer die eenmaal onherroepelijk worden.

In 2019 is een aantal boetes onherroepelijk geworden, met name in het laatste kwartaal. Eén publicatie kon in 2019 gerealiseerd worden, de andere waren eind 2019 nog in voorbereiding. Die voorbereiding laat zien dat de publicatie van boetes voor de betrokken ondernemingen nauwelijks problemen oplevert. Publicatie vindt immers in geanonimiseerde vorm plaats. De gelegenheid die de betrokken onderneming wordt geboden om een zienswijze op de voorgenomen publicatie naar voren te brengen, is in wezen een gelegenheid om te checken of de anonimiseren correct plaatsvindt.

De NEa gaat ervan uit dat ook geanonimiseerde publicatie het algemene publiek en de doelgroep van bedrijven inzicht geeft in de handhavingspraktijk van de NEa, de soorten overtredingen die daarbij aan de orde zijn, de juridische kwalificaties die de NEa toepast en de factoren die van invloed zijn op de hoogte van bestuurlijke boetes. De NEa is dan ook voornemens de ingezette praktijk van publicatie omtrent bestuurlijke boetes voort te zetten. In 2020 zal naar verwachting met name over boetes in het domein emissiehandel relatief veel gepubliceerd worden.

Zie voor gerealiseerde publicaties: https://www.emissieautoriteit.nl/over-de-nea/publicatie-van-boetes/gepubliceerde-boetebesluiten.