Balans van de NEa per 31 december 2018 (x €1.000)

Activa
Activa Stand per 31-12-2018 Stand per 31-12-2017
Vaste activa 1.835 2.276
Vlottende activa 117 222
Totaal activa 7.013 4.795
Passiva
Passiva Stand per 31-12-2018 Stand per 31-12-2017
Eigen vermogen 1.269 973
Langlopende schulden 140 280
Kortlopende schulden 5.604 3.541
Totaal passiva 7.013 4.795

Staat van baten en lasten van de NEa per 31 december 2018 (x €1.000)

Baten en lasten
Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
Baten
Omzet EZK 4.960 6.789 7.405
Omzet overige departementen (IenW) 2.775 184 7
Omzet derden 0 0 0
Rentebaten 0 0 0
Bijzondere baten 564 0 0
Totaal baten 8.299 6.973 7.412
Lasten
Apparaatskosten:
Personele kosten 6.212 5.423 5.349
Materiële kosten 1.349 1.246 1.151
Rentelasten 1 4 2
Afschrijvingskosten 441 300 315
Totaal lasten 8.003 6.973 6.819
Saldo van baten en lasten 296 0 592