Inlogscherm NEa-loket

NEa-loket wordt klaargemaakt voor vierde fase EU-ETS; ca. 375 bedrijven zullen aanvraag voor gratis emissierechten indienen.

Doorontwikkeling NEa-loket

In 2015 is het NEa-loket in gebruik genomen. In deze beveiligde omgeving op de NEa-website kunnen bedrijven digitaal hun meldingen, verbeterrapportages en emissieverslagen indienen.
De NEa is afgelopen jaar begonnen met de voorbereidingen om het NEa-loket klaar te maken voor de vierde fase (2021-2030) van het EU ETS. Zo is bijvoorbeeld gewerkt aan een speciale melding waarmee bedrijven in 2019 de vereiste documenten voor de toewijzing van gratis emissierechten voor de vierde fase kunnen indienen.
Tijdens de ontwikkeling van deze melding is ervoor gekozen om de verificateur een rol te geven in het NEa-loket. Hiermee heeft de NEa een verdere stap gezet in het bevorderen van de kwaliteit van haar processen.
De NEa heeft als doel om het NEa-loket de komende jaren verder door te ontwikkelen. Hierbij staan de uitbreiding van functionaliteit en de bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van het NEa-loket centraal.

CO2-minimumprijs electriciteitsopwekking

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken om per 2020 een CO2-minimumprijs bij elektriciteitsopwekking in te voeren. De NEa adviseert over de uitvoering en handhaving van het voorstel. Doel van de maatregel is het leveren van een bijdrage aan de ambitie om in 2030 49 % minder CO2 uit te stoten. De NEa is de beoogde uitvoeringsorganisatie van die minimumprijs. Vorig jaar is het wetsvoorstel waarmee de maatregel wordt geïntroduceerd voorbereid. De NEa heeft hierin geadviseerd. Bij de uitwerking van de minimumprijs zoekt de regering zoveel mogelijk aansluiting bij de regels en methodes die in het EU ETS worden gehanteerd voor het vaststellen van de CO2-uitstoot.

Nieuwe regels

Afgelopen jaar is de voorbereiding op de nieuwe handelsperiode voor EU ETS gestart. Ook heeft de NEa meegewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe regels. In 2021 begint de vierde handelsperiode voor het EU ETS. Deze periode loopt tot 2030. Voor de start van elke handelsperiode worden de relevante regels herzien om het emissiehandelssysteem verder te optimaliseren. Dat is inmiddels ook gebeurd. De Europese richtlijn voor emissiehandel is aangepast en zal straks onder andere een meer dynamische allocatie mogelijk maken. Ook de onderliggende regels voor monitoring, rapportage en verificatie van emissies zijn herzien. In 2019 zal een tweede revisieronde volgen.

Ook de nieuwe regels voor toewijzing van gratis rechten voor de vierde handelsperiode zijn eind 2018 gepubliceerd. De NEa volgt deze ontwikkelingen uiteraard nauwkeurig en informeert bedrijven over de voor hen relevante wijzigingen. Waar nodig en mogelijk praat de NEa in Europese werkgroepen mee over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels. In 2018 is het wetgevingsproces gestart om de gewijzigde richtlijn te implementeren in de Wet milieubeheer. De NEa levert in dat proces inbreng met het oog op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regels.

Toewijzing 2021-2015

In 2019 zal de NEa naar verwachting van ongeveer 375 bedrijven een aanvraag voor gratis emissierechten ontvangen. Deze aanvragen moeten in korte tijd worden getoetst en verwerkt. Naast een datarapport waarin bedrijven allerlei gegevens moeten aanleveren over de periode 2014-2018 moeten bedrijven ook een monitoringsmethodologieplan (MMP) aanleveren waarin zij de methode voor het verzamelen van de relevante gegevens beschrijven. Dit MMP moet gedurende de periode 2021-2030 actueel gehouden worden. Op basis van het MMP moeten bedrijven straks een jaarlijkse toewijzingsrapportage indienen die de basis vormt voor eventuele bijstelling van toewijzing, zowel naar boven als naar beneden. Daarmee wordt een tweede compliance cyclus geïntroduceerd voor toewijzing.

De voorbereidingen voor het verwerken van de aanvragen zijn in 2018 gestart met het organiseren van voldoende capaciteit en het ontwikkelen van een applicatie om gegevens van bedrijven deels geautomatiseerd te kunnen toetsen. Daarnaast heeft de NEa in 2018 inzet gepleegd op het informeren van bedrijven over de complexe toewijzingsregels, onder andere door het voorbereiden van informatieve bijeenkomsten begin 2019, het onderhoud van de website en het beantwoorden van vragen.

Grote stijging handelsrekeningen uit VK door Brexit

Sinds de zomer van 2018 ziet de NEa een stijging in het aantal aanvragen voor handelsrekeningen, onder andere uit het Verenigd Koninkrijk. In 2018 zijn circa 28 aanvragen voor handelsrekeningen in het CO2-register ontvangen. Normaliter zijn dit er rond de acht per jaar. De aanvragen komen van bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die deelnemen aan het EU ETS, maar ook van financiële instellingen uit Canada en de Verenigde Staten. Wegens Brexit, en ten gevolge mogelijk het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit het EU ETS, verplaatsen bedrijven hun rekeningen en rechten uit het Britse deel van het CO2-register.