Werken aan de implementatie van de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED II)

De onderhandelingen met de lidstaten van de Europese Unie over de wijziging van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED II) hebben in 2018 plaatsgevonden in Europese Raadswerkgroepen. Voor het onderdeel hernieuwbare brandstoffen voor vervoer was het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijk. Als toekomstige uitvoerder van de herziene richtlijn is de NEa door het Ministerie van IenW nauw betrokken bij het bepalen van de Nederlandse inzet. Het Europese onderhandelingsproces is afgerond en op 21 december 2018 is de RED II officieel gepubliceerd. De RED II schrijft voor dat EU Lidstaten brandstofleveranciers een verplichting opleggen om minimaal 14% hernieuwbare energie in 2030 te realiseren in weg- en spoortransport. Daarnaast gelden een subdoelstelling en limieten voor de inzet van specifieke soorten hernieuwbare energie.

Het Ministerie van IenW is aansluitend gestart met het traject om de RED II te implementeren, in samenhang met mobiliteitsafspraken uit het Klimaatakkoord. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de RED II in de Wet milieubeheer en onderliggende regelgeving omgezet zijn. De NEa heeft bij de totstandkoming een belangrijke adviserende rol, waarbij zij zich met name bekommert om de uitvoerbaarheid, fraudebestendigheid en handhaafbaarheid.

Informatie op maat in NEa-rapportages

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) beschikt over unieke informatie over hernieuwbare energie voor vervoer en zet die zoveel mogelijk in om de markt en de beleidmakers en andere geïnteresseerden te informeren. Om interessante milieu-informatie te kunnen publiceren werkt de NEa samen met andere overheidsorganen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De NEa besteedt bij het opstellen van haar rapportages aandacht aan discussies die in de politiek en de samenleving spelen.

Rapportage over naleving
De NEa levert een aantal wettelijke rapportages op. De ‘Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland’ verschijnt één keer per jaar. Deze rapportage bevat informatie over de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die geleverd is aan de Nederlandse markt voor vervoer en bijbehorende kenmerken, zoals de grondstoffen van geleverde biobrandstoffen. De informatie in deze rapportage is gebaseerd op gegevens die de bedrijven hebben ingevoerd in het Register Energie voor Vervoer (REV). Deze rapportage geeft ook inzicht in de voortgang van de broeikasgasreductiedoelstelling in de brandstofketen en de rol die de verschillende vormen van hernieuwbare energie voor vervoer daarbij spelen.

Rapportage per inboeker
In de zogeheten individuele ‘Rapportage per inboeker’ publiceert de NEa één keer per jaar de per bedrijf geleverde vloeibare biobrandstoffen, de gebruikte grondstoffen, hun herkomst en de gebruikte duurzaamheidssystemen. In de rapportage uit 2018 zijn daar de CO2-prestaties van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen aan toegevoegd.

Markttransparantie bevorderen
Een goed functionerende Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) markt is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen. De NEa publiceert daarom vijf keer per jaar een HBE-rapportage om de markttransparantie te vergroten. Daarbij houdt zij rekening met de concurrentiegevoeligheid van de informatie. In de HBE-rapportages geeft de NEa weer hoeveel hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) in het register beschikbaar zijn en hoeveel er nodig zijn voor naleving door het bedrijfsleven. Om de markt verder te ondersteunen publiceert de NEa ook periodiek een overzicht van de bedrijven die verplichtingen hebben (en HBE’s nodig hebben) en/of HBE’s kunnen genereren, om zodoende vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Alle rapportages zijn te vinden op de NEa website.

Totaalrapportage Energie voor Vervoer in Nederland:

  • geeft aan dat de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer over 2017 is behaald;
  • geeft inzicht in de typen grondstoffen inclusief herkomst en de typen biobrandstof die de bedrijven inzetten;
  • geeft inzicht in de gebruikte duurzaamheidsystemen;
  • geeft inzicht in de broeikasgasemissiereductie in de brandstofketen en de rol die de inzet van hernieuwbare energie voor vervoer daarbij speelt.

In 2018 is in de totaalrapportage meer informatie te vinden dan in voorgaande jaren. Met name de bijdrage van biobrandstoffen aan de reductie van broeikasgassen is nader toegelicht.

Register Energie voor Vervoer steeds verder doorontwikkeld

Met het Register Energie voor Vervoer (REV) faciliteert de NEa de bedrijven om aan hun een verplichtingen te voldoen. In het REV voeren bedrijven en verificateurs hun gegevens online in op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier. Op basis van gebruikerservaringen en veranderingen in wet- en regelgeving verbetert de NEa het register doorlopend. In juli 2018 heeft de NEa een nieuwe versie van het REV gelanceerd. Deze release ondersteunt de naleving van de per 2018 geldende (gewijzigde) wet- en regelgeving energie voor vervoer. Zo zijn er nu drie verschillende soorten hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) aan te maken, om te sturen op de subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen en de limiet op conventionele biobrandstoffen: de HBE-conventioneel, de HBE-geavanceerd en de HBE-overig.